Nimaris: realiseer kostenbesparing en uitstootreductie en voldoe aan de wettelijke eisen.

Energie / CO2

Regelgeving

Mede op grond van internationale verdragen heeft de Nederlandse overheid zich verplicht om het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 te verminderen.

Gemakkelijk winbare fossiele brandstoffen kunnen niet meer aan de stijgende vraag voldoen. Het resultaat is sterk stijgende energieprijzen en een groeiende politieke afhankelijkheid van landen waar deze brandstoffen zich bevinden.

Door de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde. De verwachte temperatuurstijging varieert afhankelijk van de mate van CO2 uitstoot. Geschat wordt dat de gemiddelde temperatuur met ca. 6° zal stijgen indien we onze energiebehoefte met fossiele brandstoffen in blijven vullen zoals we gewend zijn. Deze stijging zou beperkt kunnen worden tot ca. 2° indien we de komende decennia efficiënter met energie omgaan en een aanzienlijk gedeelte van onze energievraag uit duurzame bronnen kunnen halen.

Ten aanzien van het energiegebruik bij bedrijven zijn op basis van de wet milieubeheer de volgende eisen gesteld:

  • Bedrijven die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgasequivalenten verbruiken zijn verplicht om een energiescan en energiebesparingplan uit te voeren en de maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of korter.
  • In met name MJA convenanten en gebruiksvergunningen worden energiebeheerssystemen(energiemanagement) voorgeschreven.

Om aan de wet milieubeheer te voldoen bestaan de volgende trajecten:

  • Afhankelijk van aard van uw bedrijf valt u onder het volgende traject: 
  • Gebruiksvergunning: U bent vergunning-plichtig en alleen met een gebruiksvergunning mag u uw activiteiten uitvoeren. Een milieuambtenaar zal op basis van uw aanvraag voorschriften op stellen ten aanzien van maatregelen die u moet nemen om uw energieverbruik en CO2 uitstoot te verminderen. Deze milieuambtenaar zal er ook op toezien dat u aan de voorschriften voldoet. 
  • AMvB: Het AMvB, ook wel het activiteitenbesluit genoemd, heeft als doel om de administratieve lasten voor bedrijven te verlichten. Een gebruiksvergunning is niet meer nodig. Wel zijn bedrijven verplicht om aan de genoemde eisen te voldoen.
  • Bedrijven die deelnemen aan een convenant Meerjaren afspraken energie efficiency (MJA) en voldoen aan de eisen van dat convenant, mogen er van uitgaan dat daarmee aan de eisen voldaan wordt.

Ook ten aanzien van de producten die u produceert worden steeds meer eisen gesteld. Zo zijn er al Europese CE-richtlijnen (EUP-richtlijn) die eisen stellen aan producten die in grote series worden geproduceerd en in de MJA's wordt  steeds meer aandacht besteed aan de invloed die uw product heeft op energieverbruik en CO2 uitstoot gedurende zijn levensduur.

Nimaris is uw de partner die op basis van een grote kennis van zowel de theorie (regels en normen) als de praktijk op zo een beheersbare manier de noodzakelijke documentatie voor u opzet en beheert.

Read more..