Veiligheid

3 Risicobeoordeling machines

Of u nu als fabrikant moet voldoen aan een CE richtlijn (oa machinerichtlijn 2006/42/EG) of als gebruiker aan de Arbo wetgeving (o.a. Arbeidsmiddelenrichtlijn 2009/104/EG) u bent verplicht om de risico's van de machine te inventariseren. Op basis van de risicoanalyse moet u maatregelen nemen die voldoen aan de "stand der techniek".  

Hoe bepaalt u de "stand der techniek"? Welke maatregelen voldoende zijn om een bepaald risico te reduceren hangt van veel zaken af. Belangrijke aspecten zijn onder andere, hoe groot is het risico, wat is de invloed op de werkbaarheid en wat is het kosteneffect. Het vaststellen van de juiste maatregelen is een subjectief proces is waar in de praktijk vaak grote meningsverschillen ontstaan. 

Voor het bepalen van de stand der techniek zijn voor de verschillende CE richtlijnen geharmoniseerde normen opgesteld. Deze zijn voor de o.a. de machinerichtlijn wettelijk verplicht. U mag komen tot een andere oplossing als u maar aantoont dat u tot een vergelijkbaar veiligheidsniveau komt.

Onder de machinerichtlijn zijn ca 125 algemene normen (type A en B normen)  gepubliceerd en ca 625 machine specifieke normen (type C-normen). Met name in deze laatste normen kunnen we de praktische oplossingen voor een bepaald machine type vinden omdat in deze normen de afweging tussen restrisico, werkbaarheid en kosten voor een bepaald soort machine wordt gemaakt.  

Omdat het onmogelijk is om al deze normen te behandelen, inventariseren we, na uw inschrijving samen met u uw werkgebied en de knelpunten die u daarbij ondervindt. Hierdoor kunnen we een inschatting kunnen maken van de normen die op uw situatie van toepassing zijn. Dit doen wij ook voor de andere organisaties die zich voor de betreffende training ingeschreven hebben. Op basis hiervan stellen wij het programma van de training samen. We kunnen hierdoor tijdens de training al gezamenlijk vast stellen welke eisen voor u van toepassing zijn en welke maatregelen voor u mogelijk zijn voor de belangrijkste knelpunten. Omdat we dit doen op basis van de van toepassing zijnde normen weet u nu ook waarom eisen wel of niet op uw situatie van toepassing zijn en in hoeverre interpretatie hier een rol in speelt.  

Het resultaat 

Na het volgen van de training 'risicobeoordeling' :

 • Bent u  bekend met de relevante eisen uit de Machinerichtlijn, Arbeidsmiddelenrichtlijn en de norm EN ISO 12100 die gesteld worden aan het opstellen van een risicobeoordeling.
 • Bent u  bekent met een aantal risicobeoordelingmethoden.
 • Bent u bekend met het systeem van type A, B en C normen en weet u waar u de relevante informatie terug kunt vinden.
 • Zijn voor de relevante aspecten van uw machine(s) de normen en de relevante eisen geïnventariseerd. Op basis daarvan is gezamenlijk onderzocht en onderbouwd welke beheersmaatregelen mogelijke zijn.
 • Heeft u de kennis en de gereedschappen om zelfstandig een risicobeoordeling uit te voeren en om op basis daarvan  praktische en werkbare beheersmaatregelen te nemen.  
Voor wie
 • Voor personen die zich bezig houden met de ontwikkeling van nieuwe machines, het aanpassen van bestaande machines of het samenbouwen van machines.
 • Deze training vormt de basis voor de trainingen  "CE markering in de praktijk"  

Opmerking: een goede basiskennis van met name de Machinerichtlijn en Arbeidsmiddelenrichtlijn is noodzakelijk voor het volgen van deze cursus. Wij adviseren u om eerst de training "wet- en regelgeving machines" te volgen. 

Duur   
 • De training duurt één dag van 9.00 tot 16.00 uur.  
Kosten  
 • De kosten inclusief lunch en cursusmateriaal  zijn € 535,-ex BTW 
Informatie 

Wilt u meer informatie:

 • Vul ons contactformulier in
 • Bel 0416-543060
 • Het maximale aantal deelnemers is 12.  
Inschrijven  
 • Vul ons contactformulier in
 • De training wordt in principe minimaal 1 maal per maand gegeven.
 • Het maximale aantal deelnemers is 12. 

Lees verder..